Polityka prywatności / przetwarzanie danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ solartdeweloper.pl

§ 1

[informacje ogólne]

1. Strona internetowa solartdeweloper.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez Solart Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Dębnicki 10 IIP 30-319 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS:0000596883, NIP:6762499952, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”).

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy skorzystaniu z Użytkownika z formularza kontaktowego oraz przy zapisie do newslettera), stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, lokalizacji, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2

[dane osobowe]

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Solart Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Dębnicki 10 IIP 30-319 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS:0000596883, NIP:6762499952, kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych) może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

1) wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł z Administratorem lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2) skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przesyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi marketingowe.

4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Dane przetwarzane w celu:

1) wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł z Administratorem lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

2) skontaktowania się z Użytkownikiem – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

4) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług - przesyłania newslettera – Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

6. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz podmioty świadczące usługi marketingowe.

7. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Użytkownik, którego dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy, skorzystanie z formularza kontaktowego lub otrzymywanie newslettera.

10. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3

[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

1. W ramach działalności Strony Internetowej są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies mogą być:

1) plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;

2) plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:

1) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej;

2) zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej a następnie tworzenia statystyk analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

3) zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień Strony Internetowej.

4. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

7. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:

1) przeglądarka Firefox ;

2) przeglądarka Chrome ;

3) przeglądarka Internet Explorer ;

4) przeglądarka Microsoft Edge ;

5) przeglądarka Opera ;

6) przeglądarka Safari .

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Solart Sp. z o.o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Solart Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Dębnicki 10 IIP 30-319 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS:0000596883, NIP:6762499952, kapitał zakładowy: 5000,00 zł,e-mail: info@solartdeweloper.pl (dalej: „Administrator”).

2. Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przesyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

1) dostawcy rozwiązań informatycznych, z których korzysta Administrator;

2) podmioty świadczące usługi księgowe;

3) kierownicy budów;

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Czas przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

1) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

2) w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

3) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – przesyłania newslettera – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie wykonywanie umowy, odpowiedź na zapytanie oraz otrzymywanie newslettera.